مجتمع آموزش شهیدخیابانیان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان(زاهدان )
تاریخچهچاپ...

آشنايي بامجتمع آموزش شهيدخيابانيان

مجتمع آموزش شهيدخيابانيان درسال 1382 ازتجميع مراكز آموزش عالي شهيد خيابانيان جهادسازندگي ، مركز آموزش كشاورزي بمپور ، دبيرستان دامپروري زابل ودبيرستان شيلات چابهار وواحدهاي كارودانش درشهرستان هاي خاش وسراوان به مركزيت زاهدان تشكيل گرديد ، كه بابهره گيري ازفضاهاي آموزشي مناسب شامل مزارع ، واحدهاي دامپروري وامكانات كمك آموزشي شامل آزمايشگاه كتابخانه كارگاه هاي آموزشي ، سايت آموزشي كامپيوتر وزبان وهمچنين اساتيد مجرب درمقاطع متوسطه وكارداني به تربيت نيروهاي فني وماهر موردنياز بخش كشاورزي ومنابع طبيعي ازميان جوانان مستمر استان بخصوص جوانان روستايي مشغول مي باشد . همچنين براساس طرح جامع آموزش كاركنان وزارت جهادكشاورزي ، برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان وبهره برداران كشاورزي رانيز عهده دار مي باشد .

 


آدرس:زاهدان- خیابان دانشگاه بعد از میدان پروفسور حسابی مجتمع آموزش شهید خیابانیان جهاد کشاورزی - تلفن: 2449873- 2443489 - 0541 فاکس:2448441-e-MAIL: khiyabaniyan@sibl.itvhe.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8